دستگاه پک برای پک کردن کاغذهای رول متری اتوکلاو به کار میرود