برای فعال کردن محلول هیپوکلرید اسید و شستشوی داخل کانال و در نهایت تزریق گوتاپرکا به جای عصب دندان از دستگاه آبچوراتور استفاده می‌شود