دستگاه اندوراتوری در درمان ریشه (عصب کشی دندان) برای پاکسازی کانال عفونی استفاده می‌شود