از این دستگاه در درمان عصب کشی دندان به صورت همزمان به جهت اندازه گیری طول کانال ریشه و همچنین پاکسازی کانال عفونی استفاده میشود.