از دستگاه گوتاکاتر برای برش اضافات گوتاپرکا هنگام عصب کشی دندان استفاده می‌شود